Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

De universella lagarna – De 7 Hermetiska principerna

2

De universella lagarna – De 7 Hermetiska principerna

De sju hermetiska principerna vägleder oss till en högre förståelse av universum genom att avkoda dess grundstruktur och manifesteringsförmåga. Vi kommer då i kontakt med nycklar som främjar vår personliga växt, skaparkraft och hjälper oss att fatta beslut som leder oss mot vårt livssyfte.

Att tillämpa principerna är särskilt effektivt om man redan arbetar med lagen om attraktion då de olika lagarna överlappar varandra och på så sätt samarbetar. När man använder sig av dem så kan man skapa förändringar i sitt tänkande och på så sätt ta sig förbi mentala, känslomässiga, andliga och fysiska blockeringar och skapa ett effektivare manifesterande.

Inom den Hermetiska traditionen så existerar det tre existensplan – det mentala, fysiska och andliga. De har alla olika vibrationer samtidigt som de är sammanlänkande med varandra vilket gör att var och en av dem konstant påverkar de andra. Den miljö och det som man manifesterar i sin fysiska verklighet ligger därför på samma vibration som den mentala (tankarna). Samtidigt så styrs det mentala av den andliga. Så genom att höja den andliga vibrationen så kan man skapa ett bättre och mer upplyftande materiellt liv. Så våra tankar (det mentala planet) påverkar vår omgivning (det fysiska planet) och på samma sätt skapar den känslomässiga och andliga världen konsekvenser i våra liv.

1) Mentalismens princip

Universum är mentalt och har ett sinne som är kopplat till alla andra sinnen. Denna princip innebär att allt kommer från sinnet och allt som händer föregås av ett mentalt tillstånd. Först skapas tanken, som sedan blir till en fysisk verklighet och som därefter manifesteras.

Om vi tänker de rätta tankarna så kommer de rätta handlingarna att följa efter. Så det är av yttersta vikt att vi att noga planerar, reflekterar och rannsakar våra tankar och förhållningssätt så att våra tankar anpassas till den verklighet man önskar. När man förstår denna princip så förstå man hur man förändra sin verklighet genom sina tankar.

2) Korrespondensprincip

“Såsom ovan så ock i nedan, och såsom i nedan så ock i ovan”, “Det som finns inom finns även utom, och det som finns utom finns även inom”, och “mikrokosmos speglar makrokosmos och makrokosmos speglar mikrokosmos”. Här handlar det om att söka harmoni genom att sammanföra korrespondenserna mellan de olika planen.

Principen om korrespondens säger att det finns en koppling och överensstämmelse mellan de tre olika planen – Det fysiska, mentala och andliga. Därför måste vi se alla aspekter mellan dem för att förstå de mönster vi har i våra liv eftersom de upprepar sig i våra mentala, fysiska och andliga aspekter. Så hur vi upplever en sida i vårt liv påverkar hur vi manifesterar i en annan. Så negativa aspekter har en benägenhet att sprida sig till fler områden, likadant med positiva. På den punkten kan vi förändra genom att till exempel använda oss av attraktionslagen, positiva affirmationer, skriva en tacksamhetsdagbok eller försöka se positiva saker även i det negativa.

3) Principen om vibration

Denna princip säger att allt i universum hela tiden är i rörelse genom vibrationer och cirkulationer. Den handlar om mental Transmutation (att omvandla) och genom att förändra sitt mentala tillstånd så förändrar man sin vibration. Att skapa i materia, sinnet eller anden ger alla olika former av manifestationer i den i vår värld eftersom de har olika vibrationer.

Universum består av otaliga utvecklingsnivåer och på den allra högsta finns det så kallade Gudsmedvetandet(den skapande kraften). Även människor har olika vibrationer och ju högre nivå man befinner sig på ju högre är vibrationshastigheten.

Allt och alla har sin unika vibration som påverkar sin omgivning. Här är det viktigt att vara medveten om att all energi är som en magnet som dras till samma typ av energi, samstämmiga vibrationer är anpassade till varandra på en grundläggande nivå. Det är denna lag som ligger till grund för attraktionslagen där “lika dras till lika”.

Genom att höja sig så kan man attrahera in mer positiva händelser, människor och saker. Detsamma gäller när vi sänker vår vibration. Så genom att finjustera vår vibrationsfrekvens så kan vi förändra våra liv.

4) Polaritetsprinciper

Polaritetsprincipen handlar om att allt har två poler och sin motsatsen. Alla manifestationer har två sidor, två aspekter eller två poler. Allt “är” och “är inte” på samma gång, Motsatserna är egentligen inte olika utan de är bara på varsin sida av samma typ av skala, olikheterna möts och alla paradoxer förenas. Så utifrån att vi ser likheten, sammanlänkningen och samstämdheten så kan vi undvika att hamna i konflikt.

Denna princip säger att allt har dubbel karaktär och att dessa motsatsförhållanden ger livet en mening eftersom det skapar ett strävande åt något håll och därför styr motivationskraften i våra liv. Om vi till exempel aldrig upplever brist så får vi svårt att uppskatta överflöd. Vi får även svårt att sätta värde på samhörighet och kärlek om vi inte är medvetna om att det också finns utanförskap och hat.

Det är gynnsamt att reflektera över denna princip i sitt liv så att man kan finna den riktningen som höjer vibrationen, att försöka se det goda även i det onda när något jobbigt sker kan till exempel vara en sån sak. Man kan även se det som inte har blivit som man önskat som en vägvisare som pekar ut åt vilket håll som man i stället bör rikta sig mot för att få ett bättre resultat.

 

5) Principen om rytm (flöde)

Principen om rytm är nära besläktad med polaritetsprincipen och säger att allt manifesteras genom en mätbar rörelse då det finns ett till och från, utflöde och inflöde, en svängning bakåt och en framåt samt ett stigande och fallande. Det finns en logisk rytm mellan varje motsats och motpol. Med denna vetskap så kan bland annat skapa en övergång från en pol till en annan eller ett förenande av två olika aspekter.

Inget är stilla även om det verkar så och det finns ett mönster i allt som sker i våra liv även om det ibland ligger dolt för oss. Men genom att reflektera över vad som sker och varför så kan man komma i kontakt med nycklarna till nästa logiska händelse eller steg. Allt går i cykler och på så sätt finns det en förutsägbarhet och oundviklighet.

6) Princip om orsak och effekt

Det finns en orsak till varje effekt och en effekt på varje orsak. Det finns en anledning till allt som händer och inga ageranden eller händelser är isolerade utan allt relaterar till något. Vad vi än gör eller vad som än sker så leder det till en reaktion antingen vi förstår det eller inte.

Oftast så startar vi själva “orsaken” som drabbas av “effekten”. För att få den effekt man önskar så måste man skapa rätt orsak, så försök tänka på och ta ansvar de långtgående effekterna av dina val.

Om man väljer att skapa en rikare och mer positiv inre värld så kommer det att ge liknande förändringar på utsidan. På samma sätt så responderar vårt inre på vad som sker i vår yttre värld.

7) Könsprincipen

Principen om kön berättar att allt och alla innehåller de feminina och maskulina principerna på både det mentala, fysiska och andliga planet. De finns på alla existensplan där de representerar olika aspekter på olika nivåer.  På grund av deras existens så kan man på alla plan fortplanta, skapa och producera.

Den feminina principens riktig är inåt och att ta emot, och den maskulina principens riktning är utåt och att ge ut eller uttrycka. Det måste finnas en balans mellan dess två krafter då det maskulina behöver det feminina för att kunna agera utan att skapa kaos, och det feminina behöver det maskulina för att inte hamna i stagnation. När dessa är i balans så kan man skapa en positiv rörelse framåt som leder till framgång. En obalans mellan dem sänker vår vibrationsfrekvens.

Kram & NasmasteVivi

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Vivi Lindes podd. Välkommen till min blogg!

2 kommentarer

  1. Ziad Odesson den

    Det viktigaste i livet är att man förstår livet.

    • Vivi den

      Finns mycket som är viktigt för oss, men låt oss bejaka vår nyfikenhet.

Lämna en tanke