Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Samkhya och tantra

0

Hinduismen är en religion som bygger på flera olika filosofier och läror. Samkhya är en av de sex hinduiska filosofierna och faktiskt det äldsta av dessa. Detta filosofiska system är nära besläktat med hinduismens yogafilosofi och har influerat andra indiska filosofier. Samkhya skiljer sig från andra hinduiska filosofiska system så till vida att det inte grundar sig på en så kallad sutratext. Samkhya har påverkat hinduismens uppfattning om människan och gud till den grad att samkhya anses vara denna religions filosofi.

Ordet samkhya är sanskrit och betyder “siffra”. Uttrycket samkhya betyder perfekt kunskap och anses därför vara ett system med perfekt kunskap. I läran anges siffran och arten av universums olika beståndsdelar, vilket ger kunskap om verkligheten. Här berättar vi mer om samkhya och tantra samt vilket samband det finns mellan dessa två läror.

Samkhya

Samkhyasystemet bygger på en text som härstammar från cirka år 350 till 450 e.Kr. Denna text, sāṁkhyakārikā, innehåller främst kortare meningar som utövaren av filosofin bör lära sig ur minnet. Det finns också kommentarer till denna text som är till för att texten ska kunna tolkas och förstås. Dessa kallas tattvakaumudī och yuktidīpikā. Den förstnämnda är den text man numera använder för att tolka och kunna förstå samkhyafilosofin.

Samkhya är ett system där medvetandet (puruṣa) och materien (prakriti) består av såväl ljus och mörker som energi. Enligt denna lära är materien och medvetandet lika verkliga. Allt runt omkring oss förutom puruṣa är det som kallas prakriti. Det finns tre olika komponenter som tillsammans utgör prakriti. Dessa är “sattva”, “rajas” och “tamas”. Sattva handlar om lycka, medan rajas handlar om åtgärder. Tamas förknippas med okunskap och passivitet.

I samkhyasystemet existerar 25 olika kategorier, varav den första är jord och den allra sista är puruṣa. Det finns tre olika sätt på vilka sann kunskap kan uppnås: slutledning, pålitlig auktoritativ vittnesbörd och uppfattningsförmåga. Enligt denna filosofi är inte människans frälsning inte beroende av en gud. Självet är puruṣa (medvetandet), vilket utövaren bör förstå. Självet är således inte individens känslor, kropp eller tanke.

Tantra

Tantra är ett namn på vissa religiösa verk, där magi och mystik är viktiga ingredienser. Tillsammans bildar de en kategori av böcker som är tänkta att vägleda eller vara normsättande. Tantra är en lära vars rötter finns i samkhya och har influerat såväl konst och ikoner som metoder för byggande av tempel. En modern användning av tantra är tantrisk djupavspänning, vilken kan utföras före mediation. Tantra är liksom ayurveda och yoga rotat i Samkhyafilosofin och nödvändiga för förståelsen för utövandet av filosofin.

De olika tantriska traditionernas dualistiska metafysik visar också vilket starkt inflytande samkhya har haft på dess filosofiska förhållningssätt. Vissa tror att den tantriska bild där en vild Kali står på en slumrande Shiva har inspirerats av konceptet med materien (prakriti), som är en viktig del av samkhyasystemet. Samkhya och tantra skiljer sig dock åt när det gäller synen på frigörelse. Syftet med tantra är att ena de kvinnliga och manliga ontologiska verkligheterna, medan samkhya istället har som ultimat mål att skilja medvetandet från materien.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke