Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Kinesisk astrologi – dess grunder och principer

0

Kinesisk astrologi

En introduktion till dess grunder och principer

Kinesisk astrologi är en uråldrig tradition som är djupt rotad i den kinesiska kulturen och filosofin. Denna form av astrologi skiljer sig från västerländsk astrologi genom att den baseras på den kinesiska månkalendern snarare än solkalendern, och använder en zodiak bestående av tolv djur som representerar olika år. Varje djur har unika attribut och sägs påverka personligheten och ödet hos de människor som föds under dess år. Den tolvåriga cykeln av djurtecken är central i det kinesiska horoskopet och spelar en viktig roll i individens livsplanering och beslutsfattande.

Kinesisk astrologi –  Vivi Linde driver Tarotguiderna Sveriges största Tarotlinje och Mediala portal. Även Bloggportalen Andlig Livsstil, Mediumpodden, artiklar mm

Den kinesiska zodiaken, eller Shēngxiào som den kallas på kinesiska, är en tidräkning som är fylld av symbolik och innebörd. Förutom de årliga djurtecknen inkluderar systemet också element från traditionell kinesisk filosofi, såsom yin och yang, och de fem elementen – trä, eld, jord, metall och vatten. Dessa element kombineras med zodiakens djur för att skapa en mer detaljerad och komplex astrologisk profil.

Astrologi har spelat och fortsätter att spela en betydande roll i det kinesiska samhället. Den används inte bara för att förutspå framtiden och analysera personliga egenskaper, utan den har även en funktion i att fastställa förenligheten mellan par exempelvis vid giftermål. Kinesisk astrologi är ett rikt och dynamiskt system som speglar många aspekter av den kinesiska kulturidentiteten och värderingarna.

Kinesisk astrologis Ursprung och Historia

Kinesisk astrologi är en urgammal praktik med djupa rötter i kulturella traditioner och historiska tillämpningar. Den omfattar buddhismens inflytande samt den stora kapacitet som traditionell kinesisk astronomi har bidragit med.

Kulturell Betydelse

Kinesisk astrologi är starkt influerad av kinesisk filosofi och traditionell astronomin. I Asien, och särskilt inom den kinesiska kulturen, har astrologi alltid spelat en viktig roll i dagliga beslut och aktiviteter. Den representerar en harmonisk symbios mellan människa, natur och kosmos, vilket återspeglas i de tolv djurtecknen och de fem elementen – trä, eld, jord, metall och vatten.

Systemet med de tolv djurtecknen som definierar det kinesiska zodiaken tillskrivs ofta kejsar Qin Shi Huangdi. Kinesisk astrologi är inte bara produkt av inhemska traditioner utan har även varit föremål för yttre influenser, exempelvis från Indien och senare genom kulturella utbyten med Japan. Dess årscykler och måncykler reflekterar en fusion av astronomiska observationer med kalenderbaserade system som har utvecklats över tusentals år.

Buddhas Roll
Enligt traditionen är en betydande del av deras zodiak kopplad till Buddha. Legenden säger att Buddha kallade till sig alla djur innan han lämnade jorden, men endast tolv djur kom för att ta farväl, och som belöning fick de var sitt år uppkallat efter sig. Trots att det finns många skollinjer inom buddhismen, så har denna legendariska koppling bidragit till dess spridning över Asien och har haft betydande påverkan på utformningen av den kinesiska zodiaken.

De Tolv Djuren

I den kinesiska astrologin representerar de tolv djuren specifika år och personlighetsegenskaper. Varje djur har distinkta drag och betydelser associerade med sig.

 • Råttan
  Råttan står för charm och intelligens. De som är födda under detta tecken sägs vara ambitiösa och samvetsgranna.
 • Oxen
  Oxen är synonymt med styrka och pålitlighet. Personer födda detta år är ofta beskrivna som uthålliga och tålmodiga.
 • Tigern
  Tigern symboliserar mod och äventyrlighet. De som är födda i tigerns tecken anses vara passionerade och impulsiva.
 • Kaninen
  Kaninen förknippas med vänlighet och försiktighet. De som tillhör kaninens år beskrivs som lugna och försiktiga.
 • Draken
  Draken representerar kraft och tur. Individer födda i drakens tecken tillskrivs ofta karisma och ledaregenskaper.
 • Ormen
  Ormen associeras med visdom och mystik. De födda under ormensår anses ha en djup intuition och ofta vara tänkare.
 • Hästen
  Hästen står för energi och frihet. De som har hästen som sitt tecken karakteriseras ofta av en kärlek till resor och en rastlös anda.
 • Fåret
  Fåret, även känd som geten, symboliserar fred och harmoni. De associerade med detta tecken anses vara mjuka och sympatiska.
 • Apan
  Apan är känd för sin kreativitet och uppfinningsrikedom. Födda under apa-året sägs vara intelligenta och kvicka.
 • Tuppen
  Tuppen förmedlar självförtroende och punktlighet. Personer födda i tuppens år är ofta väldigt direkta och konkreta.
 • Hunden
  Hunden står för lojalitet och ärlighet. De som är födda under detta tecken påstås vara pålitliga och godhjärtade.
 • Grisen
  Grisen representerar generositet och tolerans. Individer födda i grisens tecken anses vara godmodiga och optimistiska.

Wu Xing – De Fem Elementen

De Fem Elementen är centrala för kinesisk kosmologi och praktiseras inom många områden som medicin och feng shui. Elementen symboliserar olika faser eller energier och påverkar varandra genom interaktioner som definieras av skapande och översättande cykler.

 • Trä (木)
  Träelementet representerar tillväxt, flexibilitet och livskraft. Inom traditionell kinesisk medicin förknippas trä med levern och gallblåsan och tros styra vårens energier. Träs inflytande är nödvändigt för att skapa eld och behålla cyklusens balans.
 • Eld (火)
  Elden symboliserar värme, entusiasm och dynamism. Detta element är associerat med sommaren och dess egenskaper omfattar emotionell värme och klarhet. Eldens cyklus visar att från trä kommer eld, medan elden i sin tur bär potentialen att skapa jord genom processen av askbildning.
 • Metall (金)
  Metallelementet står för struktur, styrka och rättvisa och korrelerar med hösten. Inom den kinesiska övertygelsen associeras metall med lungor och tjocktarm. Metall samlar in vatten, vilket betonar dess roll i de produktiva cyklerna.
 • Vatten (水)
  Vatten representerar källan till liv, anpassningsförmåga och flöde. Detta element har en vital roll under vintern och hör ihop med njurarna i kroppen. Vatten är det som livnär trä, och kompletterar därmed skapandets cyklus inom wu xing.
 • Jord (土)
  Jordelementet integrerar och balanserar de andra så att de blir en enhet. Den står för överflöd, lugn och försiktighet. Jord representerar även realism och hårt arbete. Elementet styr även över mjälte och munnen.

Zodiakens Påverkan på Personlighet

Inom kinesisk astrologi anses olika djurtecken innebära distinkta personlighetsegenskaper, beteendemönster och ett visst temperament. Dessa påverkar även hur individer interagerar i relationer med andra.

Karaktärsdrag

Kinesisk astrologi tilldelar tolv djurtecken specifika karaktärsdrag. Dessa karaktärsdrag anses påverka enTarotguiderna, veckans Astro-Tarot, Medium, sierska, Vivi Linde, Experethjälp individs personlighet och därmed hans eller hennes agerande och beslut i livet. Dessa tecken representerar en cyklisk tidsuppfattning där varje år associeras med ett djurtecken och de medföljande egenskaperna:

 • Råtta: Intelligent, anpassningsbar
 • Oxe: Pålitlig, arbetsam
 • Tiger: Modig, passionerad
 • Kanin: Taktfull, sympatisk
 • Drake: Karismatisk, lyckosam
 • Orm: Vis, försiktig
 • Häst: Energisk, självständig
 • Get: Kreativ, lugn
 • Apa: Listig, nyfiken
 • Tupp: Uppmärksam, självsäker
 • Hund: Lojal, ärlig
 • Gris: Naiv, generös

Temperament
Temperament hos individer enligt det kinesiska stjärntecknet kan variera markant. För exempel kan en person född i Tigerns år uppvisa ett djärvt och beslutsamt temperament, medan en person född under Kaninens tecken kan vara mer återhållsam och empatisk. Detta temperament påverkar hur de reagerar på olika situationer och de underliggande motivationerna för deras handlingar.

Interpersonella Relationer
De personlighetsegenskaper som tillskrivs varje stjärntecken spiller över i interpersonella relationer. En individs stjärntecken kan ge insikt i hur de sannolikt samverkar med andra, deras inställning till relationer och kompatibilitet med andra tecken. Till exempel kan personer födda under Drakens år attrahera andra genom sin dynamiska natur, medan de födda under Hundens tecken kanske föredrar stabilitet och lojalitet i sina relationer.

Astrologiska Praxis
I kinesisk astrologi är födelseår, amuletter och smycken instrument för att förutse framtiden och förstå ens förmögenhet.

Födelseår och Stjärntecken
Kinesisk astrologi använder den kinesiska kalendern för att tilldela ett av tolv stjärntecken till varje födelseår. Varje tecken representeras av ett djur. En persons födelsedjur anses ha stor inverkan på personlighet och öde.

Spådom och Framtidsutsikter

Kinesiska spåmän och astrologer använder olika metoder för chinese fortune telling (spådom), som ofta fokuserar på framtid och rådgivning i viktiga livsbeslut. Det resultat som spådomen ger kopplas samman med individens stjärntecken för att ge råd för kommande år.

Användning av Smycken och Amuletter

Det är vanligt i kinesisk astrologi att bära smycken eller amuletter som motsvarar en persons stjärntecken för att öka lycka eller positiv energi. Dessa föremål ses som en förstärkning av de positiva egenskaperna kopplade till en individs zodiaktecken.

Modern Användning och Media
Kinesisk astrologi bibehåller sin relevans i dagens samhälle, ofta reflekterad i olika medieformat från populärkultur till online-plattformar. Den har en roll i hur personligheter framställs och hvordan kulturell information sprids.

Populärkultur
I populärkulturen har kinesisk astrologi funnit sin plats genom att påverka porträtten av personligheter i filmer, TV-serier och böcker. Dess symbolik och de djupgående karaktärsdrag som associeras med de tolv djurtecknen används ofta för att förstärka eller förmedla karaktärernas egenskaper i narrativ. Till exempel kan en karaktär född i drakens år presenteras som kraftfull och charismatisk, medan en karaktär associerad med kaninen kan framstå som sympatisk och försiktig.

Kinesisk Astrologi i väst
Kinesisk astrologi har gjort ett avsevärt avtryck i västvärlden, där fascinationen för östasiatiska traditioner ofta leder till en integration av den kinesiska zodiakens djurtecken i personlighetstester och horoskopanalyser. Man noterar en stigande trend där västerländska entusiaster vänder sig till kinesiska astrologiska metoder i sökandet efter självförståelse, där årstecken och de fem elementen används för att skapa personliga astrologiska läsningar.

Populära Djurtecken:

Draken: Symbol för lycka och kraft.
Tigrar: Representerar mod och äventyrslust.
Kaninen: Associeras med vänlighet och försiktighet.

 

Jämförelser med Indisk och Japansk Astrologi

 • Indisk astrologi, även känd som Vedisk astrologi eller Jyotish, fokuserar på robusta system av horoskop som baseras på specifika himlakroppars positioner vid födsel, känd för att använda ett komplext system av dashas för att förutsäga händelser över längre perioder.
 • Den japanska astrologin delar vissa likheter med den kinesiska, framför allt genom systemet med tolvmånaders zodiaken, men den är särskild med att använda Blodtyper som en faktor i personlighetsanalys.

Adaption och Flexibilitet
Personer födda i det kinesiska zodiakets tecken präglas av olika grader av flexibilitet och anpassningsförmåga. Till exempel anses individer födda i Råttans år vara snabbtänkta och resursstarka, vilket gör dem anpassningsbara till förändringar. Å andra sidan uppfattas de som fötts under Tigerns år ofta som beslutsamma och självständiga, något som kan minska deras anpassningsförmåga i vissa situationer.

Arbete och Karriär
När det gäller arbetet och karriären har varje tecken distinkta drag som kan påverka deras arbetsmoral. Oxen, känd för sin uthållighet, framhäver en arbetsam natur bland sina födda, medan Draken symboliserar kraft och goda ledaregenskaper, vilket kan leda till framgång i karriären. Loyaliteten är synnerligen närvarande hos individer födda under Hundens tecken, vilket ofta gör dem till värdefulla teammedlemmar.

Relationer och Kompatibilitet
Relationer och kompatibilitet varierar starkt mellan de olika tecknen. Charm och sociala färdigheter är utpräglade hos de som är födda under Apans tecken, vilket kan gynna romantiska och vänskapliga förbindelser. Den kinesiska zodiakens cykel föreslår även att vissa tecken är mer kompatibla än andra. Exempelvis anses Råttan och Draken ha ett harmoniskt förhållande, medan Tuppen kan ha svårigheter att relatera till Haren.

Zodiaktecken Kompatibilitet

Varje tecken har sina egna styrkor och utmaningar, och den kinesiska astrologins visdom kan tjäna som en vägledning för att förstå och balansera dessa aspekter i livet.

 •  Råtta Draken, Apa
 • Oxe Råtta, Orm
 • Tiger Häst, Hund
 • Kanin Get, Gris
 • Drake Råtta, Apa, Tupp
 • Orm Oxe, Tupp
 • Häst Tiger, Hund, Get
 • Get Kanin, Häst, Gris
 • Apa Råtta, Drake
 • Tupp Drake, Orm
 • Hund Tiger, Häst
 • Gris Kanin, Get
Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke